คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565(24/10/65) โพสต์วันที่ : 26 ต.ค. 2565
ขอเชิญร่วมตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โพสต์วันที่ : 4 ก.ค. 2565
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3,583 คน โพสต์วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 โพสต์วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) โพสต์วันที่ : 30 พ.ค. 2565
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2560-2561 โพสต์วันที่ : 3 มี.ค. 2565


ภาพกิจกรรม

101280 คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4) ห้องประชุม SLB603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

45 Photos

101279 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินการโครงการและดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  กสศ.

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินการโครงการและดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. เพื่อคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

6 Photos

101278 กิจกรรมอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เป็นเครือข่ายทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาสื่อการสอนในสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะสมองด้วยสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเรื่องการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิทยากรจากสาขาภาษาไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนวัดลาดทราย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

50 Photos

101277 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ( VRU KM Day 2022)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ระดับคณะ" The Winner of Faculty KM & Innovation Awards 2022 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี ( VRU KM Day 2022)

16 Photos

101276 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

101275 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในยุคดิจิทัล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในยุคดิจิทัล เรื่อง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย โดยวิทยากร อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต บรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

101274 การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ ประธานเปิดการประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 8 สาขาวิชา 1. รางวัลที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำเสนอผลงานการแสดงนิทานเพลง “หวานเจี๊ยบประหยัดน้ำ 2. รางวัลที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอผลงาน เพลงพื้นบ้าน 3. รางวัลที่ 3 ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำเสนอผลงาน การ์ตูนเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง จอร์นและพี่หนอน 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา นำเสนอผลงาน โรงละครจิ๋ว ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

101273 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #ครุศาสตร์ #valaya #วไลยอลงกรณ์ #ครู

11 Photos

101272 การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษา และการดำเนินโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

50 Photos

101271 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชีพครู

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. คณะครุศาสตร์จัดการการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชีพครู ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์

11 Photos


วีดิโอกิจกรรมคณะครุศาสตร์

วีดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้

โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าว