รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท


null


>> ดาวน์โหลดประกาศ <<