ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2556 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2556

100165 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.ตชด.การบินไทย,ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม,ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนบ้านภูเงิน จังหวัดสระแก้ว, วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 และวันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.ตชด.การบินไทย,ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม จังหวัดสระแก้ว

111 Photos

100164 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

46 Photos

100163 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและดูแลบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแกประชาชนและสังคมต่อไป วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100162 โครงการให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและอาเซียน: Christmas Party & ASEAN New Year 2014

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและอาเซียน: Christmas Party & ASEAN New Year 2014 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

86 Photos

100161 การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์

การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ นายสายัณห์ สันทัด ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100160 เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา แสดงธรรมโดย พระครูปลัดธีรเดช ชุตินธะโร และพระมหาสมเกียรติ ปะภะสะโร วัดหนองม่วงจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ชั้นล่าง อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100159 โครงการ

โครงการ "พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู" วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100158 ประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเตรียมความพร้อมในงานรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสร็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

12 Photos

100157 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100156 ครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา -การเสวนา

ผู้เสวนา ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง,ดร.วิวัตน์ ศัลยกำธร,อาจารย์เจริญวิทย์ เสนหา,อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา - เสวนา "ถอดรหัสพระมหาชนก" วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100155 การประชุมคณบดีสัญจร

การประชุมคณบดีสัญจร วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7202 (อาคารเรียน 7)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100154 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ(6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100153 โครงการประหยัดพลังงาน

อาจารย์กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ กล่างเปิดงาน โครงการประหยัดพลังงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100152 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100151 กิจกรรมนักศึกษาพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมนักศึกษาพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

165 Photos

100150 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100149 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100148 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

115 Photos

100147 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประชุมความร่วมมือความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ เรื่องการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100146 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2556

53 Photos

100145 การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100144 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556 และสัมนาทางวิชาการเรื่อง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556 และสัมนาทางวิชาการเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

83 Photos

100143 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาในชุดวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาในชุดวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

100142 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

46 Photos

100141 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2556 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2556 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

70 Photos

100140 โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์

โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ "กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอาจารย์เกษียณ" วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

261 Photos

100139 โครงการ

โครงการ "พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 7203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

130 Photos

100138 โครงการ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2556

โครงการ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 Photos

100137 โครงการ

โครงการ "นักศึกษาครู...กตัญญูรู้คุณแม่" วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

163 Photos

100136 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100135 โครงการอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

70 Photos

100134 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45 Photos

100133 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม "มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ จังหวัดปทุมธานี" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

39 Photos

100132 โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย 2556

โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100131 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100130 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา 2556 " ณ วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 Photos

100129 โครงการ

100129 โครงการ "อบรมวิจัยในชั้นเรียน ด้านการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100128 พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556

พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

172 Photos

100127 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" 2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

690 Photos

100126 โครงการวไลยอลงกรณ์ร่วมต้ายภัย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

โครงการวไลยอลงกรณ์ร่วมต้ายภัย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็กพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

39 Photos

100125 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

42 Photos

100124 โครงการผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100123 โครงการกิจกรรมวไลยอลงกรณ์ร่วมต้านภัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

100123 โครงการกิจกรรมวไลยอลงกรณ์ร่วมต้านภัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28 Photos

100122 กิจกรรมน้องใหม่ ปฏิญาณตนต่อหน้าเจ้าฟ้า

กิจกรรมน้องใหม่ ปฏิญาณตนต่อหน้าเจ้าฟ้า วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

173 Photos

100121 กิจกรรมการประชุมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการประชุมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100120 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 1 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

100119 โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

311 Photos

100118 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KMสำหรับคณะครุศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้บนเครือข่าย LMS

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KMสำหรับคณะครุศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้บนเครือข่าย LMS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100117 โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100116 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

36 Photos

100115 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 เมษายน 2556

77 Photos

100114โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 5

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556

22 Photos

100113 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่18-20 มีนาคม 2556

33 Photos

100112 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคชั้นปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 11 มีนาคม 2556

10 Photos

100111 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2556

26 Photos

100110 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100109 โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-15.30น. ณ ชั้น 5 ห้องราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

106 Photos

100108 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100107 พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2556

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

50 Photos

100106 เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 2556

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100105 โครงการเชิงปฏิบัติการมหกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงการเชิงปฏิบัติการมหกรรมฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556

42 Photos

100104 โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู” ปีการศึกษา 2556

โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู” วัน ที่ 30 มกราคม 2556 ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์

6 Photos

100103 โครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู”

โครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู” วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100102 โครงการ “ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย”

โครงการ “ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย” วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี

100101 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 Photos

100100 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ" วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100099 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาศปีใหม่ 2556" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos