ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2557 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2557

100245 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมนาเรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2

100244 กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100243 กิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา 2/2557

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00น. อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสัมมนากลางภาคการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100242 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

36 Photos

100241 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

36 Photos

100240 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

100239 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ภาคเรียน 2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาฝึกประปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100238 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (2/2557)

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ภาคเรียน 2/2557) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และ ห้อง 15-1303 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100237 โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน " Edu Cleaning Day" วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

67 Photos

100236 โครงการ

โครงการ "เสวนาปัญหานักศึกษาครู" 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100235 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28 Photos

100234 การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

การตรวจประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100233 โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557

โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ และรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100232 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นศ.ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 "กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100231 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ปี 2557

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100230 การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจหลักสูตรจากคุรุสภา ครั้งที่ 2

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจหลักสูตรจากคุรุสภา ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100229 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต อ.ดร.ศักดิ์ สวรรณฉาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต อ.ดร.ศักดิ์ สวรรณฉาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100228 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100227 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

9 Photos

100226 กิจกรรมผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมผูกไทด์ ติดเข็ม นักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100225 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100224 พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100223

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักษ์ต้านยาเสพติด" คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100222 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557

7 Photos

100221 โครงการ

โครงการ"พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา" 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100220 การประชุมคณบดีสัญจร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ร่วมประชุมคณบดีสัญจร ซึ่งคณะ ครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีคณบดี ทั้ง 6 คณะและ 1 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100219 โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โครงการบุคลิกภาพเด่นเน้นคุณธรรม จริยธรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 7301 - 7302 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100218 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 15-1303 ชั้น 13 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100217 โครงการ

โครงการ"สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100216 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฎิบัติวิชาชีพครู 1 รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จประศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

100215 โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม โครงการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100214

"รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 2557" วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

32 Photos

100213 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนิโลตบล อาคารสมเด็จเข้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100212 พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100211 โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ ครั้งที่ 4

โครงการประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 Photos

100209 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ( นักศึกษาชั้นปีที่ 4 )ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100208 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี

205 Photos

100207 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100210 โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย (อัพย้อนหลัง)

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับครูโรงเรียนเครือข่าย วันที่จัดอบรม 19 – 21 กรกฏาคม 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

145 Photos

100206 งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานนิทรรศการทักษะวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย" วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

56 Photos

100205 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high schoolจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก xaysettha high school จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100204 โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ชั้นปีที่ 4)ประจำภาเรียนที่ 1/2557

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 Photos

100203 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100202 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมนิโลบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

100201 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

79 Photos

100200 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

32 Photos

100199 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

25 Photos

100198 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 23

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

25 Photos

100197 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน

โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน วันที่ 26- 28 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10 Photos

100196 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100195 สัมนาเชิงปฏิบัติการ

สัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูแนะแนว" วันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100194 การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์

การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100193 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2557 วันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

36 Photos

100192 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 6302 อาคารเรียน 6 คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100191 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนและการนำไปใช้ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2/2556 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100190 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน “

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร “เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน “ ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะภายในมหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

100189 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครื่องมือเพื่อพัฒนาให้คำปรึกษา กับเส้นทางสู่งานวิจัย" โดย อ.อารีย์ ลิลา และอ.ณัช อุษาคณารักษ์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

100188 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "ก้าวสู่ครูมืออาชีพ" นักศึกษาชั้นปีที่ 5(หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

77 Photos

100187 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตร 5 ปี) วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100186 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นึกศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นึกศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดย ผศ.นาฏยา สุวรรณทรัพย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100185 โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

117 Photos

100184 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

128 Photos

100183 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2557

28 Photos

100182 นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

189 Photos

100181 โครงการวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ VRU QA DAY  (ครั้งที่ 1)

โครงการวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ VRU QA DAY (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

100180 นิทรรศการวิชาการ 2557

นิทรรศการวิชาการ 2557 "เปิดโลกสีเขียว" วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

187 Photos

100179 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมค่ายประสบการณ์การเรียนรู้)

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมค่ายประสบการณ์การเรียนรู้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา

161 Photos

100178 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

83 Photos

100177  โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 - กิจกรรมการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100176 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100175 ประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2557

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวเผื่อน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100174 โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 " - กิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ " วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100173 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 "เจ้าฟ้าเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ณ ลานกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

870 Photos

100172 โครงการ

โครงการ "ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย" 2557 วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 7203 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

100171 ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

เทศบาลตำบลพระอินทราชา อ.บางประอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 Photos

100170 โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2

คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการออกไปศึกษาสังเกตในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 มาใช้ในการฝึกทดลองสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100169 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ 2557" วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

100168 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ในโอกาศปีใหม่ 2557" วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

79 Photos

100167 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100166 อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก ห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสมุดโรงเรียนในการนี้ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ และรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย โรงเรียน ตชด.ทั้งสองแห่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดประจำโรงเรียน และเผยแพร่ระบบ eDLTV มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

155 Photos