ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2559


100454 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 55)ภาคการศึกษา 2/2559

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 55) เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้" โดย ผศ.ดร.ฌัฏฐปกรณ์ ปะพาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100453 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

"ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร " วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้น ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รองอธิการบดี เป็นผู้นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ร่วมถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 Photos

100452

"พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 และร่วมแปรอักษร "คนของพระราชา ๙ มรภ.วไลยอลงกรณ์" ซึ่งเป็นการร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

34 Photos

100451

"วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งภายในงานได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะ และ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและลงนามแสดงความอาลัย ณ ชั้น 1 อาคาร 80 ปี

8 Photos

100450

"มรภ.วไลยอลงกรณ์ รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี ประธานในพิธีเป็นผู้นำร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 หลังจากเสร็จพิธี ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยการทำความสะอาด 5 ส. กิจกรรมในครั้งนี้ ชาววไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13 Photos

100449 แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษาโรงเรียนหินกองวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และส่ขาวิชาวิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำโดยอ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์และ อ.กนกวรรณ ปานสุขสาร แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา ร.ร.หินกองวิทยา

4 Photos

100448 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100447 การเข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน  จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

6 Photos

100446 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฎิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100445 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48 Photos

100444 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 2 ( ปี5 รหัส 55)

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสถานศึกษา 2 ( ปี5 รหัส 55) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100443 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100442 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ณ ประกันคุณภาพ(6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100441 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ" วันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

25 Photos

100439-3 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ( ปี 5 รหัส55 )

ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100439-2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ปี 4 รหัส 56)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100439 โครงการวันไหว้ครู 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการวันไหว้ครู 2559 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100438  งานเกษียณอายุราชการ 2559

งานเกษียณอายุราชการ 2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100437 งานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬา Freshy ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงยิมฯ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100436 การประชุมคณบดีสัญจรครั้งที่ 8/2559

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100434 การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษมาเก็บข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100433 การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพระดับระดับคณะ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100432 โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน

โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดสื่อนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทางคณะครุศาตร์ โดย อาจารย์และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฐมวัย ประถมต้นและประถมปลาย ในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนมากและทางคณะครุศาสตร์คงได้มีโอกาศจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมของทางคณะครุศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่ทางคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

21 Photos

100431 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่าน และทางสาขาวิชาต่างๆ จัดซุ้มขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยน้องๆ ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

14 Photos

100430 ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559

"ครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ 2559" วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์ เปิดงานครุศาสตร์ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ตอนรับน้องใหม่ 2559 โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ของคณะให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ณ ชั้น1 อาคาร 80 ปี

18 Photos

100429 โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการสัมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 5(รหัส 55) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.ดร.แสน สมนึก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100428 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาววิราวรรณ สินแสง ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 Photos

100427 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมี 1. ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2. อ.อัจจิมา แซ่เฮ่ง กรรมการ 3. อ.ปาริชาต ผดุงศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 4. นายกิตติภัค สุดสะกรี ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100426 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยมี 1. ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2. อ.อัจจิมา แซ่เฮ่ง กรรมการ 3. อ.ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100425 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี 1. รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.กรภัค จ๋ายประยูร กรรมการ 3. อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100424 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี 1. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ 3. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง สสร.602 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100423 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี 1. อ.ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100422 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี 1. ผศ.ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ณ 7104 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100421 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.รินรดี พรวิริยะสกุล กรรมการ 3. อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 4. นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ (6104) อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100420 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล กรรมการ 3. อาจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 4. นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100419 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมี 1. อ.ดร.ภัทราวดี มากมี ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมกำร 3. อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สสร.602 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100418 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา โดยมี 1. ผศ.ดร.ศศิธร วชิระปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.วีรภัทร ภัทรกุล กรรมการ 3. อ.ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ กรรมการและเลขานุการ และ 4. น.ส.รสกมล โพธิ์ถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 15-407 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 Photos

100417 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)

โครงการสัมมนากลางภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี อ.ดร.ประยูร บุญใช้ เป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษาในการสัมนา วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100416 การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยมี 1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3. อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการและเลขานุการ 4. อ.วัสส์พร จิโรจพันธ์ และ 5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100415 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559” รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-4 และ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100414 โครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100413 โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100412 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรณที่ 21 เพื่อให้อาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิต และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 84 ท่าน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร โดยมีท่าน รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์เป็นวิทยากร และมีอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ห้อง 1002 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100411 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กรณีศึกษา โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กรณีศึกษา โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

10 Photos

100410-1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 Photos

100410 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษา 1/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษา 1/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100409 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100408 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100407 โครงการคูปองพัฒนาครู 2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการอบรม โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

75 Photos

100406-2 การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย-อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่มอาเซียน ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100406 การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนยน 2559 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100405 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครูในเรื่อง เทคนิคและทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบเพื่อให้อาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100404 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100403 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100402 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 302 อาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100401 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100400 การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30น. ณ ลานอเนกประสงค์ (ข้างอาคาร 7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100339 โครงการ

โครงการ "นิทรรศการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1" วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100338 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100337 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100336 กิจกรรมในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 5 หอประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100335 โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100334 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100333 โครงการคืนสู่เหย้า เรารัก ครุศาสตร์ VRU ครั้งที่ 2

โครงการคืนสู่เหย้า เรารัก ครุศาสตร์ VRU ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100332 โครงการศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยร่วมใจครุศาสตร์ "เส้นทางสู่การเป็น ข้าราชการครู" วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7301 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100331 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยร่วมใจครุศาสตร์ "จิตตปัญญาศึกษา สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน" วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7303 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100330 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “เจ้าฟ้าเกมส์”

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “เจ้าฟ้าเกมส์” วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

54 Photos

100329 โครงการปัจฉิมนักศึกษาครูปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 55) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผศ.พนิดา ชาตยาภา ได้เป็นประธานในการกล่างเปิดโครงการปัจฉิมนักศึกษาครูปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รหัส 55) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

8 Photos

100328 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100327 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า "ครุวิชาการ" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

46 Photos

100326 พิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทุกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

48 Photos

100325 นิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  สู่วไลยอลงกรณ์

นิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงานนิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์ โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ เพือแสดงศักยภาพการเรียนการสอน ถือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่ทำผลงานดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

12 Photos

100317 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

15 Photos

100324 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปี 5 รหัส 54)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100323  โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 (ปี 4 รหัส 55)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รายวิชาฝึกปฏิบัติรายวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การบรรยายเรื่องการศึกษารายกรณี( Case Study) โดย ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

14 Photos

100322 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี ประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100321 โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย  2559

โครงการผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100320  โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 54)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100319  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันกตัญญูครูในดวงใจ 2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันกตัญญูครูในดวงใจ 2559 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานเปิดงานนิทรรศการเจ้าฟ้ากับการศึกษาไทย ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

38 Photos

100318 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเทพ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว

25 Photos