เกี่ยวกับคณะ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

เกี่ยวกับคณะ

null


ปรัชญา

          วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน

          เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

วิสัยทัศน์

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

          1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
          3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
          4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน


อัตลักษณ์

          “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์

          “เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชิวิต ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”

เป้าประสงค์

          1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
          2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
          3. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
          4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
          5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประวัติคณะ

  พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
  พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.สูง)
  พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.)
  พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดมาเรียนที่ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี
  พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครู สอนได้ถึงระดับปริญญาตรี
  พ.ศ. 2521 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)เป็นรุ่นแรก
  พ.ศ. 2522 มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ.ชั้นสูง และหลักสูตร ปริญญาตรี
  พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก
  พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
  พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
  พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการครุทายาท ที่ต้องการผู้เรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครู มาเป็นครูตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา…คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการบริหารโปรแกรมวิชานักศึกษาสายครูทั้งหมดทุกโปรแกรมวิชา

บริเวณคณะ