ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2553 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2553

100031 พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ณ ห้อประชุมวไลยอลงกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ณ ห้อประชุมวไลยอลงกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

93 Photos

100030 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

24 Photos

100029 VRU Open House 2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราขูปถัมภ์ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

VRU Open House 2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราขูปถัมภ์ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

133 Photos

100028 โครงการอบรมเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ในฝึกวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

โครงการอบรมเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ในฝึกวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

13 Photos

100027 โครงการอบรมเรื่องหลักการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การทำแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 วันที่ 2 ธันวาคม 2553

โครงการอบรมเรื่องหลักการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การทำแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 วันที่ 2 ธันวาคม 2553

10 Photos

100026 โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 255

โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2553

24 Photos

100025 โครงการอบรมการจัดทำค่ายพุทธคณิต วันที่ 12 พ.ย. 2553

โครงการอบรมการจัดทำค่ายพุทธคณิต วันที่ 12 พ.ย. 2553 ณ ห้องประชุม 6204

5 Photos

100024 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 4 วันที่ 11 พ.ย. 53

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 4 วันที่ 11 พ.ย. 53

15 Photos

100023 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. 53

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. 53

10 Photos

100022 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะครุศาสตร์ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะครุศาสตร์ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7

10 Photos

100021  โครงการอบรมการบูรณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ การวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553

โครงการอบรมการบูรณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ การวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

15 Photos

100020 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553

10 Photos

100019 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553 วันที่ 29 กันยายน 2553

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553 วันที่ 29 กันยายน 2553

10 Photos

100018 สรุปโครงการ

สรุปโครงการ "โครงการพี่สอนน้อง เพื่อพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครู" วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคาร 7 ห้อง 7203

10 Photos

100017 โครงการ

โครงการ "สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2553 วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100016 	 โครงการ

โครงการ "นักศึกษาครู...กตัญญูรู้คุณแม่ 2553" 11 ส.ค. 2553

15 Photos

100015 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "ลูกเจ้าฟ้าสัมพันธ์" ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100014 โครงการอบรม วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning ) 28 กรกฎาคม 2553

โครงการอบรม วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning ) 28 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง 7203

5 Photos

100013	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน ในกลุ่มสาระวิชา : ชุดการสอน สำหรับครูเครือข่ายคณะครุศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2553

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน ในกลุ่มสาระวิชา : ชุดการสอน สำหรับครูเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม ทิพปุระ จ.สระแก้ว

20 Photos

100012 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100011 อบรม GSP วันที่ 30 มิ.ย. 2553

อบรม GSP วันที่ 30 มิ.ย. 2553

8 Photos

100010 แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

20 Photos

100009 ตรวจประกันคุณภาพ 5 กรกฎาคม 2553

ตรวจประกันคุณภาพ 5 กรกฎาคม 2553

7 Photos

100008 กีฬา Freshy 25 มิถุนายน 2553

กีฬา Freshy 25 มิถุนายน 2553

10 Photos

100007 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตการสอน : ชุดการสอน สำหรับครูเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตการสอน : ชุดการสอน สำหรับครูเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์

20 Photos

100006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน" สำหรับครูเครือขายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี

20 Photos

โครงการอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี

19 Photos

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 16-20 มิ.ย. 2553

30 Photos

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2553

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

26 Photos

โครงการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ สำหรับสถานศึกษาเครือข่ายคณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ สำหรับสถานศึกษาเครือข่ายคณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 7203 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์<

14 Photos

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2553

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี ในระหว่า วันที่ 3-5 มิถุนายน 2553

44 Photos

One thought on “ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2553

 1. Pingback: ภาพกิจกรรม » คณะครุศาสตร์

Comments are closed.