ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2554 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2554

100074Big Cleaning Day วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554

Big Cleaning Day วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554

96 Photos

100073ประมวล ภาพน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554

ประมวล ภาพน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554

454 Photos

100072โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย วันที่ 26-28 สิงหาคม 2554

15 Photos

100071โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เจ้าฟ้าเกมส์

โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เจ้าฟ้าเกมส์ วันที่ 26 สิงหาคม 2554

100 Photos

100070โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2554

37 Photos

100069โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554

55 Photos

100068โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2554

35 Photos

100067โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย วันที่ 24-26 สิงหาคม 2554

25 Photos

100066โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ต้น

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูภาษาอังกฤษ ม.ต้น วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554

25 Photos

100065 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

15 Photos

100064 โครงการ นักศึกษาครู กตัญญูรู้คุณแม่ 2554

โครงการ นักศึกษาครู กตัญญูรู้คุณแม่ 2554 วันที่ 10 สิงหาคม 2554

15 Photos

100063 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 3

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554

25 Photos

100062 ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เรื่องการกำหนดภาระงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินแบบใหม่

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เรื่องการกำหนดภาระงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินแบบใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 255

10 Photos

100061 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 2

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 2 วันที่ 4-6 สิงหาคม 255

40 Photos

100060 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสำหรับครูแนะแนว รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2554

40 Photos

100059 โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู

โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

15 Photos

100058 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในคณะครุศาสตร์

โครงการสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในคณะครุศาสตร์ วันที่ 20กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์

10 Photos

100057 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการสอน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100056 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100055 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา" วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

100054 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน" วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100053 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงยิมเนเซียม 1

79 Photos

100052 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

35 Photos

100051 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100050 โครงการประชุมสัมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2554

โครงการประชุมสัมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2554

25 Photos

100049 โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2554

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2554 ณ ค่ายพรหมวัฒนา จังหวัดสระบุรี

434 Photos

100048 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554

ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

5 Photos

100047 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 Photos

100046 โครงการจัดซุ้มบัณฑิต วันที่ 6 - 8 พ.ค. 54

โครงการจัดซุ้มบัณฑิต วันที่ 6 - 8 พ.ค. 54

5 Photos

100045 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

10 Photos

100044 โครงการปรับปรุงคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน 2554

โครงการปรับปรุงคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7

7 Photos

100043 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดปัญญานันทาราม ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554

43 Photos

100042 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 โดยนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 โดยนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

25 Photos

100041 การวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

การวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

20 Photos

100040 พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2554 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2554 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

15 Photos

100039 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

25 Photos

100038 โครงการ

โครงการ " ผลิตผู้นำด้วยวิธีการประชาธิปไตย " วันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 7202

20 Photos

100037 โครงการ

โครงการ "พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาครู" วัน ที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 7301-7302

20 Photos

100036 โครงการ

โครงการ "พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู" ปีการศึกษา 2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100035 โครงการความร่วมมือทางวิชาเพื่อสร้างครูเพศศึกษาตามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะครุศาสตร์ และองการ PATH วันที่ 12 มกราคม 2554

โครงการความร่วมมือทางวิชาเพื่อสร้างครูเพศศึกษาตามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะครุศาสตร์ และองการ PATH วันที่ 12 มกราคม 2554

25 Photos

100034 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" วันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

17 Photos

100033 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (อาคาร 6)

23 Photos

100032 โครงการทำบุญตักบาตรและพัฒนาด้านการศึกษา โดยนักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ รุ่นที่ 23 ณ โรงเรียนวัดจันทาราม วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554

โครงการทำบุญตักบาตรและพัฒนาด้านการศึกษา โดยนักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ รุ่นที่ 23 ณ โรงเรียนวัดจันทาราม วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554

30 Photos

100031 พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ณ ห้อประชุมวไลยอลงกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ณ ห้อประชุมวไลยอลงกรณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

93 Photos

One thought on “ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2554

  1. Pingback: ภาพกิจกรรม » คณะครุศาสตร์

Comments are closed.