การแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

การแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

………………………………………


เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์


          ด้วยคณะครุศาสตร์มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะความเป็นครูที่พึงประสงค์ และเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอประกาศระเบียบข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดังนี้

  1.เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง
            

   1.1 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ และต้องใส่เสื้อซับใน ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด และติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด
             1.2 กระโปรง
               1.2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ใส่กระโปรงจีบรอบตัวสีดำ เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า
               1.2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 ใส่กระโปรงจีบรอบตัวสีดำ เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า หรือกระโปรงทรงตรง สีดำ เอวสูง ไม่รัดรูป ความยาวคลุมเข่า ผ่าหลังแบบจีบซ้อน
             1.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
             1.4 รองเท้าหนังคัทชูหุ้มส้นสีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย
             1.5 ทรงผมสุภาพ ไม่ทำสีผม ถ้าผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย
             1.6 ตัดเล็บสั้น สะอาด และไม่ทาสี
             1.7 ไม่ใส่เครื่องประดับแฟชั่น
             1.8 นักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 4 – 5 แต่งกายปกติ และให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านขวา
             1.9 นักศึกษามุสลิม เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ แขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด ผ้าคลุมศีรษะสีขาว หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกไม้ กระโปรงจีบรอบตัวสีดำ เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมข้อเท้า

  2. เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย
            

   2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ แขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
             2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ แขนสั้นหรือแขนยาว ไม่พับแขนเสื้อ ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
             2.3 สวมเนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่เนคไท
             2.4 กางเกงขายาวสีดำ ไม่รัดรูป มีหูสำหรับสอดเข็มขัด
             2.5 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
             2.6 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
             2.7 ทรงผมสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ทำสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
             2.8 นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 4 – 5 แต่งกายปกติ และให้ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านขวา

  3. เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาหญิง
            

   3.1 เสื้อปกเชิ้ตปลายแหลม สีขาว เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่ยืด ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่จับเกล็ด ขนาดพอเหมาะ และต้องใส่เสื้อซับใน ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย และติดกระดุมคอ กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด
             3.2 กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรง เอวสูง ไม่รัดรูป ผ่าหลังแบบจีบซ้อน
             3.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
             3.4 รองเท้าหนังคัทชูหุ้มส้นสีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย
             3.5 ทรงผมสุภาพ ไม่ทำสีผม ถ้าผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย
             3.6 ตัดเล็บสั้น สะอาด และไม่ทาสี
             3.6 ไม่ใส่เครื่องประดับแฟชั่น

  4. เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาชาย
            

   แต่งกายโดยใช้เครื่องแบบปกติสำหรับนักศึกษาชาย

  5. เครื่องแต่งกายชุดกีฬา นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง อนุญาตเฉพาะวันที่มีกิจกรรมของคณะหรือของมหาวิทยาลัย หรือตามบริบทของรายวิชาเท่านั้น
            

   4.1 เสื้อกีฬาของคณะครุศาสตร์หรือของมหาวิทยาลัย
             4.2 กางเกงวอร์ม ขายาว สีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
             4.3 ถุงเท้าสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย
             4.4 รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
              การแต่งกายในโอกาสอื่นนอกเหนือไปจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ • เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์

 •           ด้วยคณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงขอประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพร้อมเข้าสู่วิชาชีพชั้นสูงที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

             1.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
             2.มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
             3.มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนานวัตกรรม รู้เท่าทันสื่อ มีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
             4.มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
             5.ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นครู ขยันหมั่นเพียรในการประกอบ การงานอาชีพด้วยใจรัก ยึดมั่นประชาธิปไตย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
             6.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย
             7.เป็นผู้มีจิตอาสา ทุ่มเท อุทิศตน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม