ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2564 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2564101194 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น.รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละ - เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ และ อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน

21 Photos

101192 ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำ Concept Proposal ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมวางแผนเพื่อจัดทำ Concept Proposal ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) เพื่อเสนอหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

101191 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 11 สาขาวิชา พร้อมด้วยกิจกรรม “I can see your future การเสริมสร้างเทคนิคการค้นหาตนเองและการจัดทำ Portfolio” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับฝ่ายงานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดให้กับน้อง ๆ นักเรียน ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 โดย คณาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ และนายนพรัตน์ แสงพันธุ์ และนางสาวณัฐติกา แสงแก้ว นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พี่ดาวและเดือนของคณะครุศาสตร์

11 Photos

101190 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5  (บรรจุปี 2563)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคกลางตอนบนดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมสำหรับพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 5 (บรรจุปี 2563) ภายหลังจากบรรจุแต่งตั้งจากต้นสังกัดให้ครูมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทและมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ วันที่ 18-19 และ 25-26 ธันวาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

69 Photos

101189 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัญและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (ชั่วคราว) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

88 Photos

101188 ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กับ ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

101187 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

101186 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มึ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มึ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางและนโยบายพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมนิโลตบล และห้องประชุมสัตตบรรณ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

288 Photos

101185 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น. : การบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

31 Photos

101184 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101183 การประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือทดสอบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานเลขาคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือทดสอบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

10 Photos

101182 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา และ ผศ.นันทิยา รักตประจิต เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 65 ทุน ทั้งนี้ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา และ ผศ.นันทิยา รักตประจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น Dr.Robert William Larsen อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ คุณนวลอนงค์ ผ่องสุวรรณ (ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์) และคุณลัดดา อิ่มอกใจ ร่วมกันบริจาคทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 58 ทุน

18 Photos

101181 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการเข้าสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น. : การอภิปราย เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ

30 Photos

101180 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น. : การบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้น” โดย ผอ.ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์

41 Photos

101179 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period) ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเครือข่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือ ข่ายภาคกลางตอนบน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period) ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563)

16 Photos

101178 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 และการชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เวลา 9.30น.การอภิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0” โดย อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์

42 Photos

101177 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

101176   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เข้าคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางศุภวรรณ การุญญวีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และ นางพิมพา หาญวัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เข้าพบ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อ หารือเกี่ยวกับการเข้าสู่ โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และการขอความร่วมมือทางวิชาการจากอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เพื่อทำการแนะแนว ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อให้กับ นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

11 Photos

101175 การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

30 Photos

101174 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาโดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

50 Photos

101173 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมความในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน2564 เวลา 09.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมความในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

101172 การเขียนขออนุมัติโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการเขียนขออนุมัติโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาจารย์ 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

101171 โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพระวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวงจ.ปทุมธนี ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นครูและส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีคุณธรรมจริยธรรมและถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

120 Photos

101170 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เวลา 9.30 - 11.30 น. : การอภิปรายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน Next Normal” โดย ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช และอาจารย์ ดร.รัตตมา รัตนวงศา

44 Photos

101169 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒน าหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด”

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒน าหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด” รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาครู (ราชภัฏ) ของแผ่นดินตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององคมนตรี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

64 Photos

101168 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

101167 ประชุมสัมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประชุมสัมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี ณ ห้อง 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์

13 Photos

101166 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

101165 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

101164 ประชุมการจัดสอบออนไลน์ภาคการศึกษา 1/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบออนไลน์ภาคการศึกษา 1/2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

101163 โครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเปิดการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 122 และคณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรม

35 Photos

101162 การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์ ภาคการศึกษา 1/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

101161 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รหัส 61)

วันที่ 23 กันยนยน 2564 เวลา 9.00น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รหัส 61) โดยมี ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและเทคนิคการสอน” โดย รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

26 Photos

101160 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออธิบายความสำคัญและคุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่ การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถประเมินตนเอง เข้าใจบริบทของสถาบัน และสามารถวางแผนให้เกิดการพัฒนาและเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานขององค์กร พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

23 Photos

101159 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 60)

วันที่ 22 กันยนยน 2564 เวลา 9.00น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 60) โดยมี ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดกิจกรรม และการบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน” โดย ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

22 Photos

101158 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะดังนี้ 1. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ กรรมการ 3. อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี กรรมการ 4. อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้อง 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบออนไลน์)

19 Photos

101157 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริพร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ นำนายอูก ซอต์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน 37 สถาบัน คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวนทั้งสิ้น 855 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนาน ของขวัญล้ำค่านี้คือ ระบบการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบหรือ dual system อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนั้นยังทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทรงเน้นว่า การศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วย การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ทำให้ประสบปัญหาในการเดินทาง นักเรียนที่เดินทางเข้ามาจากราชอาณาจักรกัมพูชา จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด เมื่อพำนักอยู่ใน ประเทศไทย นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมที่รัฐบาลไทยกำหนดภายใต้การดูแลของสถาบันการศึกษาเจ้าของทุน นักเรียนทุกคนจะเข้ารับการศึกษาผ่านระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เช่นเดียวกับนักเรียนไทย การบริหารโครงการภายใต้ภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดทักษะและความรู้ใหม่ในการบริหารโครงการแบบ New Normal ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการประสานงานการประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทาน เป็นบุคลากรมีคุณภาพ ทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 800 คน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

8 Photos

101156 คณะครุศาสตร์ มอบชุดสื่อคู่มือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ 17 กันยายน 2564 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้มอบชุดสื่อคู่มือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว โดยมีพันตำรวจตรีสุวรรณ ค่ำชู ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย เป็นตัวแทนรับมอบสื่อ เพื่อใช้ประกอบการในอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

2 Photos

101155 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 113.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

37 Photos

101154 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รหัส 62)

วันที่ 10 กันยนยน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รหัส 62) โดยมี รศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และการบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน” โดย ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

31 Photos

101153  อบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม (คก.เร่งด่วน) อบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ด้วยรูปแบบออนไลน์

27 Photos

101152 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 63)

วันที่ 7 ก.ย. 64 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 63) รูปแบบออนไลน์ และการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ และ ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 Photos

101151 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

101150 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ ประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์

24 Photos

101149 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสถาบันเครือข่ายภาคกลางตอนบน (Induction Period , Enrichment Program) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสถาบันเครือข่ายภาคกลางตอนบน (Induction Period , Enrichment Program) ครั้งที่ 4/2564

16 Photos

101148 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

52 Photos

101147 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(Enrichment Program) ระยะที่ 2

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มาหวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(Enrichment Program) ระยะที่ 2 ในหัวข้อ หัวข้อสร้างคนดีศรีสังคม , ครูเพื่อศิษย์ ,ทักษะดิจิทัล , นักศึกษาครูสู่ท้องถิ่น , สมรรถนะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด TPCK และหัวข้อสร้างคนดีศรีสังคม ให้แก่นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment) ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ก้าวสู่ครูมืออาชีพ

126 Photos

101146 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะและเป็นผู้ประกอบการ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ & Popular Vote >> พุทราเชื่อมสุดแซ่บ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 >> Kids Shop Online และรางวัลชมเชย >> ทีมปังกรอบบัวตู้ม !! ในการประกวดแผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะและเป็นผู้ประกอบการ

4 Photos

101145 กิจกรรมการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รุ่นรหัส 62) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รุ่นรหัส 62) รูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และการอภิปรายในหัวข้อ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดทำการศึกษารายกรณี” โดย อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ อ.จิรวุฒิ พงษ์โสภณ และ อ.วิลาสินี ฝนดี

48 Photos

101144 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รหัส 61)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รหัส 61) รูปแบบออนไลน์ โดยคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และงานของครูยุค 4.0”

77 Photos

101143 การประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานการประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม และการวางแผนการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

7 Photos

101142 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 63)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 63) รูปแบบออนไลน์

67 Photos

101141 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Enrichment Program) ระยะที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Enrichment Program) ระยะที่ 2 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นักศึกษาครูกับการเรียนรู้ในชุมชน” เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นแม่ข่ายกลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนบน ได้จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Enrichment Program) เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรผู้ใช้ครู โดยระหว่างเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากลโดยมีตัวชี้วัด และเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ครูมือาชีพ ในระหว่างวันที่ 1 , 7 – 8 และ 14 – 15 สิงหาคม 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

81 Photos

101139 โครงการผลิตโครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคกลางตอนบนจัดอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) วันที่ 17-18 และ 24-25 กรกฎาคม 2564

398 Photos

101138 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ชั้นปีที่ 5 รหัส 60) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ชั้นปีที่ 5 รหัส 60) รูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และการอภิปรายในหัวข้อ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดทำการศึกษารายกรณี” โดย อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ อ.จิรวุฒิ พงษ์โสภณ และ อ.วิลาสินี ฝนดี

16 Photos

101137 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 Photos

101136 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Enrichment Program) ระยะที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Enrichment Program) ระยะที่ 2 ออนไลน์

37 Photos

101135 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รูปแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 10.30น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 13 โรงเรียนลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 2) โรงเรียนวัดลาดทราย 3) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 4) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 5) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 6) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ 7) โรงเรียนบ้านบึง 8) โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 9) โรงเรียนสุลักขณะ 10) โรงเรียนวัดนนทรีย์ 11) โรงเรียนวัดตะวันเรือง 12) โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม และ 13) โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

64 Photos

101134 ประชุมออนไลน์สถาบันเครือข่าย การพัฒนาครูโครงการผลิตโครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period)และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เครือข่ายภาคกลางตอนบน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเครือข่ายประชุมออนไลน์สถาบันเครือข่าย การพัฒนาครูโครงการผลิตโครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period)และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เครือข่ายภาคกลางตอนบน

13 Photos

101133 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอน  รูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมี รศ.พนิดา ชาตยาภารองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ ประธานเปิดกิจกรรม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 Photos

101132 ประชุมออนไลน์คณะกรรมการ การพัฒนาครูโครงการผลิตโครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period)และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เครือข่ายภาคกลางตอนบน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานประชุมออนไลน์คณะกรรมการ การพัฒนาครูโครงการผลิตโครเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Induction Period)และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เครือข่ายภาคกลางตอนบน

7 Photos

101131 การปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62)และชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 Photos

101130 การประชุมโครงการประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice

วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานเปิดการประชุมโครงการประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

28 Photos

101129 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ออนไลน์ เรื่องประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ออนไลน์เรื่องประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

101128 การปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63)

วันที่ 29 มิ.ย. 64 ฝ่ายวิชาการคณะครุสาสตร์จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) เวลา 9.00น. - ประธานเปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ - ชี้แจงรายละเอียดงานฝึกประสบการณ์ โดย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ เวลา 9.30 - 11.30 น. : การบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน และ ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ ณ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

101127 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ พิเศษ 1/2564  ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ พิเศษ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

12 Photos

101126  EdPEx Feedback Report TQA SMART-Ex Program

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx Feedback Report TQA SMART-Ex Program วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30น. ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

101125 การประชุมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

101124 การปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ปีการศึกษา 2564 และการบรรยายในหัวข้อ “ถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นครู จากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สู่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ” โดย ผอ.คุรุรัตน์ วรวณิชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบออนไลน์)

12 Photos

101123 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบออนไลน์)

14 Photos

101122 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

101121 ประชุมออนไลน์คณะกรรมการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานประชุมออนไลน์คณะกรรมการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

10 Photos

101120 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดทราย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดทราย ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับโรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

101119 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “VRU First Step of Learning”

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “VRU First Step of Learning” (ONLINE ON-SITE) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

101118 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101117 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการประถมศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย กรรมการ 3) อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101116 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101115 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101114 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาไทย

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2) อาจารย์ธิดา จินดามณี กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางเพชรรัตน์ รักธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101113 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ประธานกรรมการ 2) อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101112 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสาวอัญชนา เทพารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101111 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ 3) อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7304 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101110 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง ประธานกรรมการ 2) อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101109 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาจีน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ 2) อาจารย์สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ กรรมการ 3) อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางสมฤดี คัชมาตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101108 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ กรรมการ 3) อาจารย์วรนาฏ อินถารต กรรมการและเลขานุการ และ 4) นางเพชรรัตน์ รักธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101107 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี พรามณี กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

101106 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิชาชีพครู

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิชาชีพครู วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ 3) ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

101105 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี 3) อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

10 Photos

101104 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.รินรดี พรามณี กรรมการ 3) ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

101103 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาจีน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สาขาหลักสูตรและการสอน โดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานหลักสูตรประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาจีน เพื่อเตรียมการสำหรับการเริ่มทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจีนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุม 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

21 Photos

101102 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 1) ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยานมิตร ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง กรรมการ 3) ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการและเลขานุการและ 4) นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

101101 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้น Blended Learning

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้น การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมี รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะครุศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

101100 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101099 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101098 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

38 Photos

101097 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณะบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

6 Photos

101096 การประชุมทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับสาขาวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานประชุมทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับสาขาวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

25 Photos

101095 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จและถวายเอกสารคู่มือการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว แบบออนไลน์ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผศ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้ช่วยคณบดี เฝ้ารับเสด็จ และถวายเอกสารคู่มือการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

43 Photos

101094 ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์เป็นตัวแทนรับมอบสื่อการอบรมออนไลน์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหารมอบสื่อที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จ.สระแก้ว โดยมีพันตำรวจตรีสุวรรณ ค่ำชู ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย เป็นตัวแทนรับมอบสื่อ โดยในปีนี้การอบรมมีกลุ่มเป้าหมาย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์

3 Photos

101093 มอบชุดสื่อและอบรมการใช้งานโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอ.อนันต์ ลากุล ได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และชุดสื่อเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ซึ่งเป็นสื่อที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์และเครือข่ายครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับแนะนำวิธีการใช้งานให้แก่คณะครูโรงเรียนตำจวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

5 Photos

101092 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ชั้นปีที่ 5 (รุ่น 60) (รุ่น 60) (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30น. รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 60) (รูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

35 Photos

101091 โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

101090-1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้วรับมอบวัสดุและครุภัณฑ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว นำโดย พันตำรวจตรีสุวรรณ ค่ำชู และกำลังพล เข้ารับมอบวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม โดยได้รับวัสดุและครุภัณฑ์จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

101090 การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 โควต้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 โควต้า ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ ,2) คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 3) เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 4) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 6) ภาษาไทย, 7) ภาษาจีน, 8) ภาษาอังกฤษ, 9) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 10) การศึกษาปฐมวัย และ 11) การประถมศึกษา โดยมีผู้สมัครในรอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 614 คน

40 Photos

101089 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ (KM)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิด โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ (KM) คณะครุศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) โดยมี อ.รัญญา จิตต์อาจหาญ อ.จิรวุฒิ พงษ์โสภณ และ อ.วิลาสินี ฝนดี เป็นวิทยากร อภิปรายเรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ” ณ ห้องเรียนอัจริยะ (7203) ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และออนไลน์

37 Photos

101088 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่องการพัฒนาหลักสูตรแบบ Blended Learning (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู เรื่องการพัฒนาหลักสูตรแบบ Blended Learning (รูปแบบออนไลน์) โดยมี อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรณ์ บรรยายให้ความรู้ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบบออนไลน์

20 Photos

101087 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์

วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้” ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะครุศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และออนไลน์

30 Photos

101086 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 รูปแบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

101085 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

101084 “สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” 2564

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์” 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

101083 ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนองตอบแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

101082 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่17

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่17 เจ้าฟ้าเกมส์ "กีฬา E-Sport "ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 สรุปผลการแข่งขัน คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 5รางวัล ดังนี้ 1. ROV ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมdown vru ครุศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเด็กอนามัยครุศาสตร์ 2.PUBG ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคณะครุศาสตร์ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมBccc camingครุศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมย่องย่องมายิง มาติงนองนอย ครุศาสตร์

5 Photos

101081 ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่อสำรวจสถานที่ จัดเตรียมพื้นที่ที่กำหนดเป็นห้องทรงงาน การอบรมครู และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน ห้องสมุด งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 Photos

101080 โครงการพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น.ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

101079 โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 8.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

101078 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 8.30น. รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) รูปแบบออนไลน์ 09.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “วิชากฎหมายสำหรับครู” โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 13.00 – 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์คณบดีคณะครุศาตร์กล่าวปัจฉิมโอวาทนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 13.30-16.30 - นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกต่อสถาบัน คณาจารย์ - เปิดคลิปอวยพรนักศึกษาโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

63 Photos

101077 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101076 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

101075 กาชาดจังหวัดปทุมธานี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และ ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา เข้าต้อนรับ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนางสาวสุทธิดา ดนุพงศ์ลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

101074 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนฯ ปี 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนฯ ปี 2564 ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 Photos

101073 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

101072 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (OKR)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (OKR) ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

88 Photos

101071 โครงการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานเปิดโครงการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการนำเสนอความรู้ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์และแสดงผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของสาขาวิชา ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

101070 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีนให้เป็นครูมืออาชีพในอนาคต การเรียนภาษาจีนออนไลน์กับ Central China Normal University

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีนให้เป็นครูมืออาชีพในอนาคต การเรียนภาษาจีนออนไลน์กับ Central China Normal University เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2564 ภายใต้รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางภาษาจีนทักษะทางภาษาจีน และการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามรูปแบบA-B-C-D Model (Active Learning, Blended Learning, Collaborative Learning, Design Thinking for Learning Outcomes) ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นกับ Central China Normal Universit

21 Photos

101069 ประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริหารวิชาการ และงานวิจัย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ประสบปัญหามีเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

16 Photos

101068 การอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 3 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (7203) ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

101067 การอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 2

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพและคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (7203) ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

101066 ประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 59

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผศ. นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วม อ.ดร. สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย พร้อมด้วยกรรมการกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ณ ห้อง 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

101065 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร. สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม และ ผศ.ชยพล ใจสูงเนิน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย ณ ห้องประชุมบัวหลวง ปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13 Photos

101064 ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียนและเยาวชน ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นันทิยา รักตประจิต และ อ.ดร. สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียนและเยาวชน ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียน การอ่านภาษาไทย ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และนายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหรรม จังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน โดยคณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13 Photos

101063-2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

101063 การอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีและคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex ครั้งที่ 1 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (7203) ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

101062 โครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์

5 Photos

101061 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

101059 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2564

“พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2564 ” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยสำนึกในน้ำพระทัยของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่ได้ทรงมีพระเมตตาประทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยประทานที่ดินส่วนพระองค์ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ปัจจุบัน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43 Photos

101058 การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ ,2) คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 3) เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 4) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 6) ภาษาไทย, 7) ภาษาจีน, 8) ภาษาอังกฤษ, 9) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), 10) การศึกษาปฐมวัย และ 11) การประถมศึกษา โดยมีผู้สมัครในรอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 614 คน

59 Photos

101057 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ ณ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

42 Photos

101056 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ องค์การบริการส่วนตำบลศาลาครุ และวัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

8 Photos

101055  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ วัดบางยี่โท และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 Photos

101054 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื่นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต. และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ โรงเรียนวัดแก้ว ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 Photos

101053 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุลคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื่นที่จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 Photos

101052 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

101051 การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

101050 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

101049 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษ 3/2564 และการประชุมเตรียมความพร้อมการเขียน มคอ.03

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินของอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 Photos

101048 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. รศ.พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

101047 ประชุมแนวการฝึกประสบการณ์ ปี 5 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 12.00น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานประชุมแนวการฝึกประสบการณ์ ปี 5 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

101046 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษ 2/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษ 2/2564 และการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและการสอบใบประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

52 Photos

101045 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษ/2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษ/2564 ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos