ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆลิงค์ ดาวน์โหลดเว็บไซต์ใหม่


    รายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566
        รายชื่อผู้ดำเนินงานและผู้รายงานตัวชี้วัด
        คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Templeate)แผนปฏิบัติการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
        แผนปฏิบัติการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 2566


    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        รหัส BB-02060001 งบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคมศาสตร์ งปม. 718,1000 บาท (งบอุดหนุน-ดำเนินงาน ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)
        รหัส BB-02060002 งบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์ฯ งปม.138,000 บาท (ประกันคุณภาพฯและบริหารคณะฯ)
        รหัส BB-02060003 งบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคมศาสตร์ งปม. 163,800 บาท (งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์)
        รหัส BB-02060004 งบประมาณรายได้ ด้านสังคมศาสตร์ฯ งปม. 6,594,700 บาท (งบดำเนินกิจกรรมต่างๆและครุภัณฑ์ฯ)
        รหัส BB-02060005 งบยุทธ์(แผ่นดิน) งบศูนย์ภาษา งปม. 765,400 บาท(งบอุดหนุน-ดำเนินงาน ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)    รหัส งปม.แผ่นดิน 2565 ณ 17 ก.ย. 2564
    รหัส งปม.รายได้ 2565 ณ 17 ก.ย. 2564
    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม งบแผ่นดิน ณ 04 ต.ค. 2564
    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม งบรายได้ ณ 04 ต.ค. 2564
        ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 2565(เฉพาะงบประมาณแหล่งเดียว)
        ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 2565(งบแผ่นดินและงบรายได้)


    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        รหัส BB-02060001 งบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคมศาสตร์ งปม. 718,1000 บาท (งบอุดหนุน-ดำเนินงาน ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)
        รหัส BB-02060002 งบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์ฯ งปม.138,000 บาท (ประกันคุณภาพฯและบริหารคณะฯ)
        รหัส BB-02060003 งบประมาณแผ่นดิน ด้านสังคมศาสตร์ งปม. 163,800 บาท (งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์)
        รหัส BB-02060004 งบประมาณรายได้ ด้านสังคมศาสตร์ฯ งปม.6,594,700 บาท (งบดำเนินกิจกรรมต่างๆและครุภัณฑ์ฯ)
        รหัส BB-02060005 งบยุทธ์(แผ่นดิน) งบศูนย์ภาษา งปม. 765,400 บาท(งบอุดหนุน-ดำเนินงาน ตอบแทนใช้สอยวัสดุ)    แบบฟอร์มที่ 1. แบบเสนอ กนผ.01 และ กนผ.02 งบประมาณ พ.ศ. 2565
        1.1 แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (กนผ. 01) (1011)
        1.2 แบบสรุปงบประมาณ จำแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ.02) (1012)
    แบบฟอร์มที่ 2. บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03
        แบบฟอร์มที่ 2.1 บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03 เสนอคณบดี (โครงการไม่เกิน 300,000 บาท) (1021)
        แบบฟอร์มที่ 2.2 บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03 เสนออธิการบดี (โครงการตั้งแต่ 300,000 บาท) (1022)
    แบบฟอร์มที่ 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณแบบฟอร์ม เสนอคณบดี (ไม่เกิน 300,000 บาท) (1030)
    แบบฟอร์มที่ 4. ขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณแบบฟอร์ม เสนออธิการบดี (300,000 บาทขึ้นไป)(1040)
    แบบฟอร์มที่ 5. บันทึกขออนุม้ติจัดซื้อจ้าง กนผ.05 (1050)
    แบบฟอร์มที่ 6. ยกเลิก บันทึกขออนุมัติเพิ่มโครงการกิจกรรม กนผ.06
        แบบฟอร์มที่ 6.1 ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมนอกแผนและงบประมาณ ในระบบ ERP และโอนหมวดงบประมาณ erp-01
        แบบฟอร์มที่ 6.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณ BA และเพิ่มกิจกรรม erp-02
    แบบฟอร์มที่ 7. ยกเลิก บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมอื่น กนผ.07
                   เปลี่ยนเป็นการโอนงบประมาณในระบบ ERP
    แบบฟอร์มที่ 8. ยกเลิกบันทึกขออนุม้ติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเป็นงบลงทุน กนผ.08 (1080)
                   เปลี่ยนเป็น แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างและโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ERP-03
    แบบฟอร์มที่ 8.1 ยกเลิกกนผ-08-1 (1081)
                   เปลี่ยนเป็น แบบฟอร์มใบโดนสรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ERP-03-01
    แบบฟอร์มที่ 9 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าน้ำดื่ม)กรณีเบิกไม่เกิน 100,000 บาท เสนอคณบดี (1090)
    แบบฟอร์มที่ 10 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าน้ำดื่ม)กรณีเบิกตั้งแต่ 100,000 บาท เสนออธิการบดี (1100)
    แบบฟอร์มที่ 11 ใบสำคัญรับเงิน(ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม)
    แบบฟอร์มที่ 12 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (1120)
    แบบฟอร์มที่ 13 บันทึกขออนุมัติเชิญและเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (1130)
    แบบฟอร์มที่ 14 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (1140)
    แบบฟอร์มที่ 15 ใบสำคัญรับเงิน วิทยากร(1150)
    แบบฟอร์มที่ 16 ใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม,ประชุม,สัมมนา,ประชุมเชิงปฏิบัติการ (1160)
    แบบฟอร์มที่ 17 ใบสำคัญรับเงินฝ่ายการเงินทั่วไป (1170)
    แบบฟอร์มที่ 18 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร (เอกสารแนบ 1)(1180)
    แบบฟอร์มที่ 19 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ สำหรับนักศึกษา (เอกสารแนบ 3 แบบ บก.-กจ.9) (1190)
    แบบฟอร์มที่ 20 แบบฟอร์มใบลงเวลานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ใบลงเวลาสำสำหรับนักศึกษา (เอกสารแนบ 2) (1200)
    แบบฟอร์มที่ 21 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (1210)
    แบบฟอร์มที่ 22 ใบเสนอราคา (1220)
    แบบฟอร์มที่ 23 แบบฟอร์มไปราชการ (1230)
    แบบฟอร์มที่ 23.1 แบบแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (1231)
    แบบฟอร์มที่ 24. ตัวอย่างแบบฟอร์มเข้าศึกษาดูงาน (1240)
    แบบฟอร์มที่ 25. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (1250)
    แบบฟอร์มที่ 26. แบบตอบรับการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1260)
    แบบฟอร์มที่ 27. สัญญาการยืมเงินบัตรเครดิต ทำ 2 ชุด (1270)
    แบบฟอร์มที่ 28. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม (1280)
    แบบฟอร์มที่ 29. บันทึกขอส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1290)
    แบบฟอร์มที่ 30. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB corporate Online (1300)
    แบบฟอร์มที่ 31. สัญญาเช่ารถ (1310)
    แบบฟอร์มที่ 32. หนังสือมอบอำนาจ (1320)
    แบบฟอร์มที่ 33. เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ (1330)
    แบบฟอร์มที่ 34. เอกสารสำหรับใช้ประกอบการติดต่อบริษัท ห้างร้าน เวลากรอกข้อมูลคณะ (1340)
    แบบฟอร์มที่ 35. แบบฟอร์มผู้ขายปี65-กรณีนิติบุคคล-บริษัท-หจก. (1350)    รหัส งปม.แผ่นดิน 2564 ณ 8 ม.ค. 64
    รหัส งปม.รายได้ 2564 ณ 8 ม.ค. 64


เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1rHDH9LWLjnat4Tn0fvVJbiTPc1ve4juh?usp=sharing


โครงสร้างแผนปี 2566