ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2558 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2558


100316 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 32

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 32 วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

6 Photos

100315 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช วันที่ 2 ธัญวาคม 2558 ณ มณฑลพิธี สนามหญ้าหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100314 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์.

12 Photos

100312 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รหัส 55) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รหัส 55 ) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100309 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2558

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 อาจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีวิทยากรมากด้วยประสปการณ์ มาให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณครู บรรยายโดยนายมานิต คณะโต ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

14 Photos

100308 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระมหานพดล ธมฺมานนฺโท และพระสฤษดิ์ อานนฺโท มาให้ความรู้ในครั้งนี้

20 Photos

100311 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 31

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 31 26-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

14 Photos

100307 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 54 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 54 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100310 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 30

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 30 วันที่ 21-24 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

17 Photos

100306 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

100306 การประชุมคณะกรรมการวิชาการและการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100305 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วัน 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100304 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2558

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 2558 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100303 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2558

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี ประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45 Photos

100302 โครงการวันไหว้ครู 2558

โครงการวันไหว้ครู 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100301 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100300 โครงการฝึกอบรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการฝึกอบรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100299 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรัก ต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

100298 โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100297  รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์

5 Photos

100296 กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาทุกชั้นปี

กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100295 โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 3

โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100294 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 Photos

100293 โครงการ

โครงการ "สุขภาพดีพิชิตโรคภัย" 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100292 ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100291 โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 Photos

100290 งานรับขวัญราชพฤกษช่อใหม่ สู่วไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

งานรับขวัญราชพฤกษช่อใหม่ สู่วไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอาคาร ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44 Photos

100289 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

59 Photos

100288 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

ผศ.พนิดา ชาตะยาภา กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์

12 Photos

100287 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

57 Photos

100286 โครงการสัมมนากลางภาค รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(รหัส 54)

โครงการสัมมนากลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100285 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่องการบริหารจัดการศึกษา การผลิตครู 5 ปี ระดับปริญาตรี ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

29 Photos

100284 โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

82 Photos

100283 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558

ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 1/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 Photos

100282 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

7 Photos

100281 โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100280 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 55) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100279 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Coaching and Mentoring สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ Coaching and Mentoring สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100278 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา(ครูทหารชั้นประทวน) วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100277 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

91 Photos

100276 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา : วิชาชีพครู" โดย ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

15 Photos

100275 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู "ทักษะและเทคนิคการนิเทศนักศึกษาครู" และ "การพัฒนาคู่มือการนิเทศ คณะครุศาสตร์" โดย ดร.รณิดา เชยชุ่ม และ ดร.วรินทร โพนน้อย วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

20 Photos

100274 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

33 Photos

100273 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์

15 Photos

100272 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2558

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2558 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2558 วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

25 Photos

100271 โครงการ  ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100270 การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100269 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา

การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา พร้อมทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100268 บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100267-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100267 โครงการ

โครงการ "การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ" วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100266 การติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริง

การติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริง รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100265 โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ภาคกลาง

โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ภาคกลาง:การนำเสนอ ผลการสำรวจสภาวะการณ์การใช้ชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 Photos

100264 โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4

โครงการเสวนาปัญหานักศึกษาครู ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 Photos

100263 โครงการ

โครงการ "คืนสู่เหย้า เรารักครุศาสตร์" ปี 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

38 Photos

100262 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ สานสายใยรวมใจครุศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301-7302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 Photos

100261 โรงเรียนทหารม้า ศูนย์ทหารม้าเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100260 การประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ผศ.ดร.อุษา คงทอง เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 Photos

100259 โครงการการเรียนการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1 ระหว่ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจงและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Professor ZUO BIN Dean College of International Cultural Exchange และ Asst. Prof. Dr. Usa Kongthong Dean of College of Faculty of Education ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1 ระหว่ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจงและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100258 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ปี 4 รหัส 54) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Photos

100257 กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเสวนาปัญหานักศึกษาครู (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 Photos

100256 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ อธิการบโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 53) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

52 Photos

100255 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พนิดา ชาตยาภา เป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60 Photos

100254 นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่21” และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558.

22 Photos

100253 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 11 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

100251 พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

22 Photos

100250 นิทรรศการวิชาการปฏิรูปครูปฏิรูปประเทศ: ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานเจ้าฟ้า ในหัวข้อเรื่อง "ปฏิรูปครูปฏิรูปประเทศ ประวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน" ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 Photos

100249 กิจกรรมสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100248 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์

48 Photos

100247 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 21 มกราคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธิเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์...ในโอกาศปีใหม่ 2558" ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

37 Photos

100246 บรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดและบรรยาพิเศษ การประชุมสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวรายงาน ในการนี้ได้ รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ บรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้มีให้ความสนใจ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

47 Photos