สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ห้องสมุด


ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Room)


ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)


ห้องปฏิบัติการบริบาล


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ศูนย์วิทยาศาสตร์


ศูนย์ภาษา (Language Center)